Groninger Zorg Akkoord bijeenkomst: project Kansrijk Uithuizen

Een van de negen projecten in het Groninger Zorgakkoord waar HKP een bijdrage aan levert is het project Kansrijk Uithuizen waar drie organisaties gezamenlijk zorg gaan aanbieden met een theehuis als ontmoetingsplek voor de cliënten en buurtgenoten. Ron en Marten helpen de werkgroep facilitair om te komen tot een gezamenlijk plan voor de locatie waarbij samenwerking, innovatie, duurzaamheid en lokale betrokkenheid voorop staan.

Hoe haal je meer uit de samenwerking met leveranciers?

Uit ervaring weten we dat het aanbesteden en inkopen van systemen, IT beheer, planmatig onderhoud en nieuwbouw niet altijd het gewenste resultaat of een prettige samenwerking opleveren. Onduidelijkheid over wat er wordt uitgevraagd, leveranciers die niet leveren wat ze hebben aangeboden en slechte nazorg zijn daar belangrijke oorzaken van. Met prestatie inkoop kan je daar echt verandering in brengen!

Denken vanuit huurders: een andere kijk op woonruimteverdeling

Je lost er de huidige woningnood niet mee op, maar voor woningzoekenden wordt het wel makkelijker en geeft het minder frustraties: Een regionaal of landelijk woonruimteverdeelsysteem. Ron legt uit welke ontwikkelingen er zijn, wat het beste plan is voor woningcorporaties en waar HKP op dit vlak mee bezig is.

Wonen en zorg: een (on)houdbare combinatie?

De zorg in Nederland is op dit moment volstrekt onhoudbaar. Bij ongewijzigd beleid zullen de zorgkosten, met name door vergrijzing en steeds duurder wordende behandelingen tot 2060 verdriedubbelen. Tegelijkertijd zou een steeds groter deel van de beroepsbevolking in de zorg moeten gaan werken om aan de stijgende zorgvraag te voldoen. Onderkennen we het probleem? En wat kunnen de sectoren Wonen en Zorg hier aan doen?

HKP helpt je op weg naar .. een effectieve testorganisatie

Of het nu gaat om grote of kleine wijzigingen, testen blijft van belang. Niemand zit te wachten op fouten of verstoringen in de productieomgeving. Bovendien is het prettig om bij te zijn met de laatste versies van de software om op die wijze de primaire en ondersteunende processen optimaal te ondersteunen. HKP biedt hier de ‘Jump-start testen’ voor aan.

HKP helpt je op weg naar .. verduurzaming

Woningcorporaties hebben als opdrachtgever een belangrijke rol in de transitie naar verduurzaming van de bouwsector. Hoe kan je samen met marktpartijen werken aan duurzame en betaalbare oplossingen? Wat voor afspraken maak je hierover met de markt? Welke vraag ga je als opdrachtgever aan de markt stellen? Kunnen er meer grondstoffen hergebruikt worden of bestaande bebouwing anders ingedeeld of verduurzaamd worden?

HKP helpt je op weg naar .. change management

De omgeving verandert, en de organisatie is daar nog niet klaar voor. We werken nog te veel vanuit oude patronen en overtuigingen. Zo gaan we onze doelen niet halen. We moeten anders werken, veranderen. HKP helpt je op weg naar een succesvolle verandering zodat je je doelen haalt, je klanten tevreden zijn en je aan je maatschappelijke plicht kunt voldoen.

HKP helpt je op weg naar .. een succesvolle implementatie

Er wordt mij vaak gevraagd hoe het anders moet om een implementatie wél succesvol te maken. De organisaties die ik de afgelopen jaren heb mogen ondersteunen bij succesvolle implementatietrajecten hadden allemaal één ding gemeen: ze begonnen met het formuleren van twee belangrijke vragen en lieten de eindgebruikers hier vanaf het begin in meedenken.

HKP helpt je op weg naar .. een succesvolle prestatie-inkoop

“Heerlijk dat ze met ons meedenken!” riep de manager bedrijfsvoering. De vorige inkooptrajecten voor een nieuw systeem had hij nog eindeloze excelsheets met kruisjes doorgeworsteld waarbij de verschillen minimaal waren. Wat waren ze nu echt opgeschoten met het nieuwe systeem? Is het een bijdrage aan de organisatiedoelen? Consultant Ben Renkema legt de toegevoegde waarde van HKP uit binnen de prestatie-inkoop processen.

Terugkijken: Webinar ‘Beter Wonen door Beter Testen’

Afgelopen 3 juni werd de kersverse samenwerking tussen Testersuite en Hoffman Krul & Partners beklonken door de eerste gezamenlijke webinar. In de verwachting dat er nog vele mogen volgen, werd deze eerste webinar afgetrapt door Jasper Tijsma (HKP) en Frank Paymans (Testersuite). In deze blog vatten we kort samen wat tijdens deze webinar is besproken. Kon je er helaas niet bij zijn? Bij deze blog kan je de besloten link opvragen van de webinar.

"